torsdag 31 januari 2019

En sorgens dag för demokratin och för IVA i Oskarshamn

Vid Regionfullmäktige under torsdagen i Västervik behandlades ärendet ”Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus”. Majoriteten (S+C+L) ville besluta om verksamhetsförändring utifrån underlag som saknar tydlig och saklig konsekvensanalys samt medborgaråterkoppling. Oppositionen (M+KD+V+SD) ville återremittera för att kunna utreda frågan grundligare och att ärendet skulle behandlas i mars vid nästa planerade sammanträde. Votering begärdes som ledde till en återremiss till oppositionens fördel. Då meddelar majoriteten att det kallas till ett nytt regionfullmäktige om redan en vecka. Demokratin är i fara i Kalmar län!

- Jag blir upprörd och beklämd över att majoriteten inte vill låta den demokratiska processen ha sin gång. På en vecka kan vi inte hålla medborgardialoger, personaldialoger och fördjupade konsekvensanalyser, säger Malin Sjölander.

- Det är en sorgens dag för demokratin, när regionsmajoriteten är så angelägna om att stänga IVA i Oskarshamn, att de offrar möjligheten att komplettera de brister som finns i beslutsunderlaget fyller Gudrun Brunegård i.

- Under mina snart tjugo
år som landstingspolitiker har jag aldrig upplevt en så snabb och forcerad process som i det här ärendet. Det har kommit fram viktiga synpunkter och ifrågasättande från flera håll, som överläkarna på medicinkliniken och personalen. En enskild verksamhetsföreträdare har visat på alternativa statistikuppgifter, som borde vägas in i beslutsunderlaget. Vi saknar också svar på en rad av våra frågor om hur en stängning påverkar andra delar av Oskarshamns sjukhus och sjukhusen i Västervik och Kalmar och vilka effekterna blir på företag och på övergripande samhällsnivå. Det var skälet till att vi begärde återremiss. Med majoritetens snabbprocess befarar jag dessvärre att de inte har för avsikt att göra någon sådan utredning, säger Gudrun Brunegård.
- Det var minst sagt uppseendev
äckande att igår kväll få information om att det under hockeymatchen i Oskarshamn på onsdagskvällen skröts med att majoriteten redan hade riggat för ett nytt fullmäktige redan nästa vecka, för att så snabbt som möjligt kunna stänga de två intensivvårdsplatserna. Att så verkligen var fallet har bekräftats under eftermiddagen, fortsätter Gudrun Brunegård.

- Jag blir oroad över hur majoriteten ser på vår roll som förtroendevalda. Snabba processer i mötesrum inbjuder inte till transparens. Dessutom riskerar S, C och L:s agerande att ytterligare spä på politikerföraktet. Nu förstärker de bilden av politiker som inte lyssnar. Dessutom orsakar de en merkostnad på 250 000 då de väljer att behandla frågan på ett extra fullmäktige stället för på det redan inplanerade mötet i mars. Vi i oppositionen kommer fortsätta att stå på oss och ställa kontrollfrågor. När vi fattar beslut är det vår skyldighet att se till att vi har rätt beslutsunderlag. Allt annat är ett tjänstefel, avslutar Malin Sjölander.

Återremiss - Verksamhetsförändring av IVA på Oskarshamns sjukhus


Idag under Regionfullmäktige behandlas ärendet om verksamhetsförändring av IVA på Oskarshamns sjukhus. M&KD-Alliansen yrkar på återremiss. Nedan kan ni läsa vårt återremissyrkande i sin helhet. (Vi ber om ursäkt för skillnaderna med typsnitten men tekniken är inte på vår sida idag...)

”Efter att ha tagit del av tjänstemannautredningen kring verksamheten på intensivvårdsavdelningen vid sjukhuset i Oskarshamn kvarstår fortfarande många frågor. Såväl anställda, medborgare som fackförbund har fortfarande många frågor som är obesvarade trots utredningen. Enligt trovärdiga uppgifter från verksamhetsföreträdare förefaller det också som att statistikunderlaget är ofullständigt och inte redovisar hela antalet och bredden av patienter som vårdas på IVA.

Inför så pass stora verksamhetsförändringar som denna är det av största vikt att såväl personal som medborgare får möjlighet att föra dialog. Vikten av medborgardialog har lyfts i flertalet andra fall i regionen och borde så göras av beredningen för invånarfrågor.

Vidare saknar vi helt konsekvensanalys kring hur vårdtyngden ser ut på regionens tre sjukhus idag och hur de berörda verksamheterna kommer påverkas efter den tänkta verksamhetsförändringen, samt hur ambulansorganisationen vid akuta situationer i mellanlänet påverkas med fler bilar upptagna för längre körningar. Utredningen saknar övergripande analys av hur företagen i Oskarshamn och omgivande kommuner kommer att påverkas, deras rekryteringsmöjligheter och deras intresse av att investera och expandera, om akutuppdraget vid Oskarshamns sjukhus upplevs förändras. Vi saknar även tillfredsställande svar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte patienter ska uppfatta vården vid Oskarshamns sjukhus som mindre trygg och säker och hur stor risken att de därför väljer bort möjligheten att vårdas där. Dessutom saknas helt en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte en stängning av IVA ska försämra bilden av Oskarshamn som en trygg och säker kommun bland invånare, företag och större industrier.
 
Att forcera processen och skynda fram ett beslut, som majoriteten i Region Kalmar län väljer att göra, anser vi är ett ödesdigert misstag.
 
Därför yrkar vi:

Att ärendet återremitteras för att en medborgardialog ska kunna utföras av beredningen för invånarfrågor, att en personaldialog ska kunna ske, samt att en fördjupad konsekvensanalys utifrån patientsäkerhet, medarbetare, tillgång på vårdplatser och ekonomi, samt övergripande effekter på samhällsnivå ska kunna utföras.”


onsdag 30 januari 2019

Motion om att införa akutläkare


Hösten år 2017 lämnade Malin Sjölander och Lennart Hellström in en motion om att införa akutläkare. Den motionen behandlas imorgon på Regionfullmäktige. Förslag till beslut är att avslå motionen. I svaret har de hänvisat till att det för närvarande finns ett förslag om att ersätta läkarnas allmäntjänstgöring (AT) med bastjänstgöring. Detta som följd av att läkarutbildningen kommer att förlängas med en termin och leda till läkarlegitimation direkt. Beslut beräknas komma under innevarande år.

 Nedan kan ni läsa motionen i sin helhet.

"Akutsjukvården är en central del av vårt välfärdssamhälle. De flesta har upplevt en akutmottagning, en plats där ingen vill vara, men när vi väl behöver den är vi tacksamma att den finns. Cirka 90 % av alla människor kommer någon gång att behöva uppsöka en akutmottagning. Akutsjukvården är allas angelägenhet.

Att arbeta i en så komplex och avancerad miljö som en akutmottagning kräver naturligtvis en särskild kompetens. Det kräver en hög kompetens för att hantera svårt sjuka på ett säkert och kvalitativt sätt med människans komplexitet som utmaning. Att bedöma och prioritera situationerna på en akutmottagning kräver en flexibel och handlingskraftig ledarroll samt stor erfarenhet. Personalens beslut påverkar patienternas öde, samhällskostnader och väntetider. Den stora utmaningen är att ge alla patienter rätt vård i rätt tid.

En kvalitetssäker akutmottagning kräver långsiktigt arbete för att bygga upp kompetensen inom akutområdet. Det är då inte optimalt med roterande bemanning.

Vi vill därför införa en ny personalkategori, akutläkare. Akutläkare är läkare med specialistutbildning i akutsjukvård, det vill säga förmåga att snabbt och effektivt bedöma och behandla akut sjuka och skadade patienter oavsett var i kroppen symptomet sitter.


Utifrån detta vill vi föreslå landstingsfullmäktige besluta,

att                hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa akutläkare som ny personalkategori.

måndag 28 januari 2019

Motion om näringslivsråd


Pressmeddelande

Pär-Gustav Johansson och Åke Bergh har idag lämnat in en motion till regionfullmäktige om att Region Kalmar län ska införa ett näringslivsråd, i syfte att förbättra näringslivsklimatet i länet.

Kalmar län har en bruttoregionalprodukt som minskat under perioden 2008-2017 och nio av tolv kommuner hamnar på den nedre halvan i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landet.

– De här siffrorna är nedslående, eftersom ett växande näringsliv som skapar jobbtillfällen i länet är förutsättningen för att regionen ska få större resurser till exempelvis sjukhusreformer, kultursatsningar och bättre kollektivtrafik. Nu måste regionen vidta skarpa åtgärder och utöka sin verktygslåda för att vända utvecklingen. Ett näringslivsråd är en konkret åtgärd att genomföra, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Rådet blir en regelbundet återkommande mötesplats för näringslivsföreträdare och regionpolitiker. Syftet är att kunna prioritera och vidta rätt åtgärder så att regionen kan ta ett större samordnande ansvar för att förbättra företagsklimatet i länet. Det ska också vara ett forum där vi kan hitta frågor av betydelse för det regionala näringslivet som bör lyftas till en nationell nivå.
– Jag förutsätter visserligen att alla regionpolitiker regelbundet är ute och samtalar med företagare i länet. Men med tanke på att näringslivet är en förutsättning för välfärdens finansiering, så tycker jag att ett näringslivsråd är väl motiverat. Det blir ett mer strukturerat arbetssätt för att fånga upp idéer och tankar som regionen kan jobba vidare med för att förbättra företagsklimatet i länet, säger Åke Bergh, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

Här kan du läsa motionen i sin helhet

torsdag 24 januari 2019

Krympande ekonomi i länet kräver krafttag

Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 24 januari 2018:

I dagens nummer av tidningens Dagens samhälle publiceras en sammanställning över bruttoregionalproduktens (BRP) utveckling i landet 2008-2017. Kalmar län hamnar näst sist, som ett av tre län där BRP krymper under perioden.

Pär-Gustav Johansson (M)

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt att den ekonomiska utvecklingen går kräftgång i länet. Den nya regionala utvecklingsnämnden står inför en jätteutmaning som kräver att länets politiker kommer samman och bejakar goda idéer över partigränserna så att det blir verkstad på riktigt i regionen, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden och oppositionsråd.

Orsakerna till den negativa utvecklingen är många, bristande statliga infrastruktursatsningar under en mycket lång tid och regeringar av olika färger bidrar starkt. Där finns det en bred politisk enighet om att vi måste jobba ännu hårdare mot regeringen och Trafikverket för att tidigarelägga planerade investeringar och få till nya statliga satsningar.

M&KD-Alliansen och regionmajoriteten är också överens om att det måste bli enklare att starta och driva företag. 9 av 12 kommuner i länet hamnade på den nedre halvan när Svenskt Näringsliv genomförde sin årliga rankning av företagsklimatet i landets kommuner. M&KD-Alliansen föreslog i höstas ökade anslag till regional utveckling och att pengarna skulle öronmärkas för att regionen skulle kunna ta ett samordnande ansvar för att förbättra rakningen och företagsklimatet i länet. Men där tog enigheten slut; majoriteten sa nej.

Nu föreslår vi Moderater också att något slags företagsråd eller näringslivsriksdag formas av Region Kalmar län. Det blir ett forum där det regionala näringslivet sätter agendan och får möjlighet att möta regionens folkvalda politiker om näringslivets förutsättningar. Forumet ska ge utrymme för frågor, förslag och samtal, samt vara frekvent återkommande. Regionen kan sedan lyfta de frågor, som den inte själv kan styra över, uppåt mot regering och myndigheter.

– Vi regionpolitiker borde påminna oss varje dag om att det är det privata näringslivet som ger oss resurser till viktiga sjukvårdsreformer och kollektivtrafiksatsningar. Att näringslivet utvecklas gynnsamt är det enda långsiktigt hållbara sättet att få större skatteintäkter till fler reformer och satsningar i länets kommuner och regionen, säger Pär-Gustav Johansson.

Nu hoppas vi på ännu mer samsyn i de här frågorna, för att kunna vända den negativa utvecklingen i Kalmar län.
 

onsdag 23 januari 2019

Mer pengar till regional utveckling med vår budget

Pressmeddelande från oppositionsråden Pär-Gustav Johansson (M) och Anders Andersson (KD):

I förra veckan hade Kollektivtrafiknämnden och den Regionala utvecklingsnämnden sina första sammanträden för mandatperioden 2019-2022 i Region Kalmar län. M&KD-Alliansen valde då att inte yrka på några egna förslag då de båda nämndernas verksamhetsplaner för 2019 behandlades, utan lämnade istället en protokollsanteckning:

Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 redovisade M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att nu behandla en verksamhetsplan med ännu högre ambitionsnivå och större tydlighet på flera områden. Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige fastställde och väljer därför att inte upprepa våra förslag nu. Däremot kommer vi att återkomma med yrkanden vid höstens budgetfullmäktige.”

Det är bra att den vänsterliberala majoriteten skriver att de vill förbättra företagsklimatet i regionen, men i vårt budgetförslag har vi också tillfört mer pengar till regional utveckling som gör det möjligt att snäppa upp arbetet och formulerat ett skarpt uppdrag, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

- Det som jag bland annat saknar i den budget som nu ska verkställas är att man inte varit tydlig med att det behövs förändringar i regelverket som underlättar så att personer med funktionsnedsättning kan ta med olika hjälpmedel vid färdtjänstresor, fortsätter Anders Andersson (KD) efter sammanträdet med KTN.

- På lång sikt är det endast genom fler jobb och större skatteintäkter som vi kan få råd med fler sjukvårdsreformer och kollektivtrafiksatsningar i länet, avslutar Pär-Gustav Johansson (M).

måndag 14 januari 2019

Minska regelkrånglet
Carl Dahlin (M), ansvarig för personalfrågor, lämnade häromveckan i en motion om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal.

- När vårdpersonal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Risk föreligger att vårdpersonalen då söker sig till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar, säger Carl Dahlin (M) som är oppositionsråd med ansvar för personal.

Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

"Stor del av vårdpersonalens arbetstid ägnas åt administrativa sysslor vilket minskar tiden för patienterna, enligt flertalet rapporter. I takt med att nya pålagor och regler tillkommer ökar den administrativa bördan än mer, samtidigt som få regler eller riktlinjer tas bort trots att vissa kan klassas som onödiga.

I en tid då det blir allt svårare att rekrytera fast personal, och hyrpersonalskostnaderna stegrar, är det viktigt att Region Kalmar län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När personal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Istället söker sig vårdpersonal vidare till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar.

Ökad administrativ börda är ingalunda en utmaning som Region Kalmar län står ensamt inför. Inte bara i Sverige utan även i Danmark har detta problem identifierats. I Köpenhamn har en så kallad ”Meningssamling” bildats bestående av anställda, chefer och beslutsfattare med uppgift att granska och eventuellt avskaffa överflödiga regler, för att minska den administrativa bördan – eller ”regeltyranniet” på danska.

Vi Moderater vill ur grundidén i den danska meningssamlingen skapa ett ”antibyråkratiseringsråd” som ska granska, pröva och om möjligt avskaffa onödiga regler, pålagor inom byråkratin. De drygt 7000 personerna som jobbar i Region Kalmar län besitter värdefull kunskap kring onödig administration och genom att strukturerat arbeta bort detta kan regelkrånglet och den administrativa bördan minska för vårdpersonalen. Tiden bör ägnas patienterna istället.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att Region Kalmar län under en försöksperiod skapar ett antibyråkratiseringsråd, inspirerat av den danska meningssamlingen, dit vårdpersonal och övriga medarbetare kan lämna förslag på vilka administrativa bördor och regelkrångel som kan prövas för att avskaffas. Faller arbetet väl ut bör antibyråkratiseringsrådet permanentas."

onsdag 9 januari 2019

Nödnummer 113 13


Malin Sjölander (M), vice ordförande i Regionstyrelsen lämnade innan jul in en motion om att Region Kalmar län behöver planera och genomföra lämpliga informationsinsatser kring nödnumret 113 13.


- Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177. Därför behövs det lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, anser Malin Sjölander.

- Många upplever att vi lever i en allt oroligare tid, då måste vi alla veta vart man ska vända sig när stora olyckshändelser sker, fortsätter hon.Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

”Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och administreras av SOS Alarm. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som
t ex stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Utöver det finns det även ett ökande behov av information till och från allmänheten.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177.Utifrån detta vill jag föreslå regionfullmäktige besluta,


 

att                 Regiondirektören får i uppdrag att planera och genomföra lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, kring nödnumret 113 13.”