måndag 14 januari 2019

Minska regelkrånglet


Carl Dahlin (M), ansvarig för personalfrågor, lämnade häromveckan i en motion om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal.

- När vårdpersonal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Risk föreligger att vårdpersonalen då söker sig till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar, säger Carl Dahlin (M) som är oppositionsråd med ansvar för personal.

 

Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

"Stor del av vårdpersonalens arbetstid ägnas åt administrativa sysslor vilket minskar tiden för patienterna, enligt flertalet rapporter. I takt med att nya pålagor och regler tillkommer ökar den administrativa bördan än mer, samtidigt som få regler eller riktlinjer tas bort trots att vissa kan klassas som onödiga.

I en tid då det blir allt svårare att rekrytera fast personal, och hyrpersonalskostnaderna stegrar, är det viktigt att Region Kalmar län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När personal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Istället söker sig vårdpersonal vidare till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar.

Ökad administrativ börda är ingalunda en utmaning som Region Kalmar län står ensamt inför. Inte bara i Sverige utan även i Danmark har detta problem identifierats. I Köpenhamn har en så kallad ”Meningssamling” bildats bestående av anställda, chefer och beslutsfattare med uppgift att granska och eventuellt avskaffa överflödiga regler, för att minska den administrativa bördan – eller ”regeltyranniet” på danska.

Vi Moderater vill ur grundidén i den danska meningssamlingen skapa ett ”antibyråkratiseringsråd” som ska granska, pröva och om möjligt avskaffa onödiga regler, pålagor inom byråkratin. De drygt 7000 personerna som jobbar i Region Kalmar län besitter värdefull kunskap kring onödig administration och genom att strukturerat arbeta bort detta kan regelkrånglet och den administrativa bördan minska för vårdpersonalen. Tiden bör ägnas patienterna istället.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att Region Kalmar län under en försöksperiod skapar ett antibyråkratiseringsråd, inspirerat av den danska meningssamlingen, dit vårdpersonal och övriga medarbetare kan lämna förslag på vilka administrativa bördor och regelkrångel som kan prövas för att avskaffas. Faller arbetet väl ut bör antibyråkratiseringsrådet permanentas."


onsdag 9 januari 2019

Nödnummer 113 13


Malin Sjölander (M), vice ordförande i Regionstyrelsen lämnade innan jul in en motion om att Region Kalmar län behöver planera och genomföra lämpliga informationsinsatser kring nödnumret 113 13.


- Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177. Därför behövs det lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, anser Malin Sjölander.

- Många upplever att vi lever i en allt oroligare tid, då måste vi alla veta vart man ska vända sig när stora olyckshändelser sker, fortsätter hon.Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

”Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och administreras av SOS Alarm. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som
t ex stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Utöver det finns det även ett ökande behov av information till och från allmänheten.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177.Utifrån detta vill jag föreslå regionfullmäktige besluta,


 

att                 Regiondirektören får i uppdrag att planera och genomföra lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, kring nödnumret 113 13.”