fredag 31 augusti 2018

Så vill vi gynna småföretagen och tillväxten i länet

– Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Vi vill att landstinget bygger upp en regional företagsinkubator där småföretag kan utvecklas, växa och anställa fler medarbetare, säger Pär-Gustav Johansson (M)vid ett besök på företaget Nybrotoffeln.

Bakgrunden är att landstinget blir en region med ansvar för regional utveckling. Enda sättet att långsiktigt och hållbart skapa större offentligt resurser är att driva en politik för ett bättre företagsklimat. Då blir det fler som jobbar och betalar skatt.
– Den nya regionen måste ta ledning och ett övergripande ansvar för att tillsammans med kommunerna stärka företagsklimatet i hela länet. Därför vill vi också inrätta ett näringslivsråd, där till exempel företrädare för de gröna näringarna, tillverkningsindustrin och besöksnäringen sitter med, säger Malin Sjölander (M)

Nybrotoffeln är ett av de företag utanför Kalmar kommun som fått möjlighet att i delta i Kalmar Science Parks inkubatorverksamhet.
– Det är det bästa beslutet jag tagit för att utveckla mitt företag, säger ägaren Margit Kovac.

tisdag 28 augusti 2018

Personalen - vårdens hjältar!

Personalen är sjukvårdens viktigaste tillgång och bär ett stort ansvar för att patienterna och de anhöriga ska känna trygghet. Det blir allt svårare för landstingen att rekrytera personal, vilket resulterar i dyra kostnader för hyrpersonal och sämre kontinuitet.

År 2017 betalade landstinget i Kalmar län ungefär 160 miljoner kronor till bemanningsföretag. Pengar som hade gjort större nytta genom att göra satsningar på den egna personalen och att höja statusen för vårdyrket. Idag upplever personalen otillräcklighet och stress. Särskilt när antalet vårdplatser minskat. Dessutom saknar personalen känslan av uppskattning från arbetsgivaren, en självklar effekt när arbetsgivaren hellre betalar stora summor pengar för dyr hyrpersonal istället för att satsa på sin egen.

Landstingets äldre personal har stor erfarenhet och kompetens som vi vill behålla och visa uppskattning för. Därför vill vi införa seniora tjänster för att ge sjukvårdspersonalen bättre förutsättningar att orka arbeta åren innan och efter pensionsåldern.

Vi vill också införa så kallade intraprenader inom landstingets verksamheter. Det betyder att personalen själva kan ta över en verksamhet och driva den vidare i egen regi, som ändå ägs av landstinget. Personalen blir de som bestämmer och driver verksamheten. Detta innebär att personal och chefer kan korta beslutsvägarna, prova nya metoder och skapa ett friare arbetssätt. Intraprenader har varit mycket framgångsrikt i andra landsting och kommuner.

Sammanfattningsvis vill vi inom Moderaterna införa en ny personalpolitik som sätter fokus på vår egen personal och kompetensutveckling, höja kvaliteten samt minska kostnaderna för hyrpersonal.

Moderaterna i Landstinget i Kalmar län vill:
- Satsa på den egna personalen istället för att lägga miljonbelopp på bemanningsföretag.
- Införa karriärvägar för sjukvårdspersonalen, det ska löna sig att vidareutbilda sig, ta på sig extra arbetsuppgifter och vara trogen medarbetare.
- Att personalen ska kunna ha större inflytande över sin arbetsplats, arbetstid och arbetsmiljö.


Malin Sjölander
Oppositionsråd (M)
Landstinget i Kalmar län


måndag 20 augusti 2018

Fler fasta läkare

Vårdcentralerna gör att vården finns närmare patienten. Det är oftast första kontakten med sjukvården. Därför är det viktigt att det finns ordentligt med personal på länets vårdcentraler. Idag råder det brist på fasta läkare på många håll. Vi moderater anser att fasta läkare är en förutsättning för patienternas trygghet, kontinuitet och hälsa.

Eila Medin (M)
Lennart Hellström (M)
Anders Svensson (M)

fredag 17 augusti 2018

Står du också i en 47 mil lång vårdkö?

Sedan valet 2014 har vårdköerna mer än tredubblats i vårt län. Det motsvarar ett långt led av patienter från Kalmar till Riga. Problemen började när den socialdemokratiskt ledda regeringen tog bort den kömiljard som höll vårdköerna i schack. Vi moderater vill införa en ny tredubblad kömiljard efter valet i höst. Din röst gör skillnad!


Åke Bergh (M)
Carl Dahlin (M)
Tuulikki Åkesson (M)

onsdag 15 augusti 2018

Stötta köttproducenterna i länet

- Sommarens torka har slagit hårt mot länets köttproducenter. Akut brist på foder gör att allt fler nu tvingas nödslakta och då måste vi se till att kunna stötta upp lantbrukarna genom att köpa in lokalproducerat kött, anser oppositionsrådet Malin Sjölander (M). 
Moderaterna i Landstinget i Kalmar län anser att landstinget skulle kunna köpa kött för hela vinterhalvåret och frysa in för att stötta och hjälpa de lantbrukare som nu måste nödslakta sina djur. Oppositionsrådet Malin Sjölander har därför skrivit en motion till landstingsfullmäktige om detta.

- Med längre framförhållning på ett halvår i planeringen kan vi underlätta för situationen för köttproducenterna. Vi kan köpa kött som vi sedan fryser in. Detta kan möjliggöras genom att utnyttja den egna fryskapacitet, hyra fryscontainers och att samarbeta med leverantörer och grossister som redan har god fryskapacitet, säger Pär-Gustav Johansson (M).

- Jag tycker vi har ett gemensamt ansvar i samhället att nu se till att hjälpa lantbrukarna genom att köpa svenskt i första hand. Detta gäller inte minst landstinget och kommunerna, säger Malin Sjölander.


Läs hela motionen här

tisdag 14 augusti 2018

Vårdköerna måste bort!

På mindre än fyra år har vårdköerna mer än tredubblats i Kalmar län på grund av att regeringen avskaffade kömiljarden. Vi moderater vill återinföra en tredubblad kömiljard. Vi vill också se till att sjukvården får en bättre personalpolitik för att få fler personal och få de som finns idag att stanna kvar. Detta gör att fler vårdplatser kan hållas öppna, väntetiderna kan kortas och patientsäkerheten kan ökas. Det blir en stor samhällsvinst för patienterna, välfärden och jobben.


Marie Nicholson (M)
Jonas Lövgren (M)
Lennart Hellström (M)

fredag 10 augusti 2018

Gör det enklare på akuten

Det är inte alltid lätt för patienterna i sjukvården att veta vart man ska vända sig när man blir sjuk eller skadad. Vi moderater vill göra det enklare när man besöker akutmottagningarna i länet genom att införa två spår; ett för akuta patienter och ett för de som istället kunde fått sin vård på en vårdcentral. Detta gör det enklare för dig som patient men gör samtidigt vården mer effektiv.

Eila Medin (M)
Lennart Hellström (M)
Claes Wetterström (M)

torsdag 9 augusti 2018

Länet behöver cancercentrum

Vi moderater vill förstärka cancervården genom att inrätta cancercentrum i Västervik och Kalmar. Detta gör att kompetensen kring cancervården kan samlas och samordnas på ett bättre och mer effektivt sätt. Det gör att du som patient får en tydlig tillhörighet och kan bättre skyddas från livsfarliga smittor under hela din behandling.

Elin Landerdahl (M)
Kaj Holst (M)
Marie Nicholson (M)

måndag 6 augusti 2018

Rätt vård på rätt plats

Allt färre patienter vårdas idag inne på sjukhusen. Många patienter mår bra av att kunna vårdas i hemmet istället för på sjukhuset. Samtidigt har många vårdplatser stängts, vilket riskerar leda till överbeläggningar och en pressad personalsituation. Följden blir ofta långa väntetider på akuten och långa vårdköer till behandling. Risken finns också att man bli vårdad på fel avdelning av fel kompetens eller blir hemskickad förtidigt. Detta riskerar att försämra patientsäkerheten. Vi moderater anser att alla som behöver det ska få en vårdplats och att ingen ska kunna nekas sjukhusvård på grund av brist på vårdplatser.
 
 
Lennart Hellström (M)
Eila Medin (M)
Magdalena Lidestam (M)

lördag 4 augusti 2018

Ambulanssjukvården kan förbättras

Vi moderater vill förbättra ambulanssjukvården genom att införa så kallade bedömningsbilar för att du ska kunna känna dig trygg oavsett var i länet du bor. Vi vill också att du ska kunna få hjälp och vård i hemmet eller på vårdcentralen i första hand och när du behöver sjukhusvård ska du få det. Detta skapar trygghet och enkelhet för patienten som också slipper långa resor i onödan.

Anders Svensson, Träthult
Elin Landerdahl, Västervik

Eddie Forsman, Borgholm

onsdag 1 augusti 2018

Hyrpersonalen måste minskas

Sjukvården måste minimera behovet av hyrpersonal så alla kan få en fast vårdkontakt och en god kontinuitet. Vi vill göra stora satsningar på sjukvårdspersonalen så som bättre arbetstider, vidareutbildning, nya karriärvägar, högre löner, bättre arbetsmiljö och minskad byråkrati och administration. Den tystnadskultur som idag råder inom landstinget måste få ett slut omedelbart. Både personalen och patienterna tjänar på moderat sjukvårdspolitik.


Claes Wetterström (M)

Henrik Yngvesson (M)

Magdalena Lidestam (M)