fredag 30 mars 2018

Motion om att införa hemtest för HPV-virus.


Antalet fall av livmoderhalscancer ökar. Den negativa trenden måste vändas nu - helst igår!

Alla kvinnor, iaf i Kalmar län, som är 23-50 år blir kallade till en cellprovskontroll vart tredje år. Kallelsen är endast ett erbjudande och tyvärr väljer inte alla kvinnor att genomgå en cellprovskontroll. Vissa kan känna att undersökningen är obehaglig, andra upplever kanske att de inte har tid.

Här måste vi tänka nytt, tänka modernt. Möta kvinnornas önskemål så att fler testas för HPV-viruset som kan orsaka flera cancerdiagnoser, bland annat livmoderhalscancer. Tidigt upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos.

Därför lämnade Malin Sjölander och Elin Landerdahl igår in en motion om att införa hemtest av HPV-viruset i Kalmar län, allt för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort en gynekologisk cellprovtagning.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletterad med fler undersökningar.

Region Skåne arbetar redan på det här sättet och vi tycker nu det är dags att även Landstinget i Kalmar län tar efter.
Nedan kan du läsa motionen i sin helhet,

”Tidig upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos, därför är det angeläget att underlätta gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor, men särskilt för de som av olika skäl inte gjort testet på någon av landstingets mottagningar.

I Kalmar län erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 50 år gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kvinnorna blir automatiskt kallade till avgiftsfria kontroller som är ett effektivt sätt att hitta förstadier till cancer. Tyvärr deltar inta alla kvinnor i denna cancerscreening. Orsakerna är olika, till exempel att undersökningen kan kännas obehaglig eller att man inte har upplever sig ha tid.

Livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus som kan orsaka olika cancerformer. Idag erbjuds flickor i åldern 10 till 12 år att vaccineras mot dessa HPV-virus. Detta gör att 70 till 75 procent av de som vaccinerats slipper få infektionen. Men, vaccinet tar inte samtliga HPV-virus, vilket innebär att man måste gå på cellprovskontroller även om man tidigare blivit vaccinerad.

Region Skåne har utvecklat ett enkelt och tillförlitligt självtest för att spåra de virus som orsakar livmoderhalscancer. Eftersom självtestet görs hemma så når man fler av de som inte deltar i den vanliga cellprovsscreeningen. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletteras med fler undersökningar.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till dessa kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer.

Utifrån detta vill jag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att                 Hemtest av HPV införs i Kalmar län, för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort gynekologisk cellprovtagning.”

torsdag 22 mars 2018

Ta prostatacancer på allvar


Varje år insjuknar omkring 10 000 svenska män i prostatacancer, i Kalmar län ungefär 300. Tidig upptäckt är en avgörande faktor för män som drabbas. Varje år avlider cirka 2 400 män av prostatacancer, 1 800 av dem på grund av att sjukdomen upptäckts för sent. Det är i dag den cancerform som dödar flest, och där det skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper.

Vården är helt enkelt inte jämlik. Man kan tyvärr se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning. Då måste villkoren för provtagningar bli mer rättvisa. Prostatacancer upptäcks ibland vid symptom, till exempel i urinblåsan, men även vid vanliga hälsoundersökningar.

För vissa cancersjukdomar finns i dag screeningprogram, bland annat för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Men Socialstyrelsen har nu åter rekommenderat att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer på grund av risken för så kallad överdiagnostik.

Det finns emellertid andra vägar att gå. Värmland har som första landsting i landet påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till några årskullar män varje år för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sedan få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma göra kompletterande tester. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i sin släkt. En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik.

Det är inte inkomst eller utbildning som ska avgöra huruvida man upptäcker cancer i tid. Målet för oss moderater är att fler fall kan upptäckas tidigare och fler kan få hjälp i tid. De kompletterande testen till PSA är viktiga vid misstanke om cancer och kan minska risken för överdiagnostisering och onödiga operationer.

Samtidigt utvecklas ständigt nya diagnostiska verktyg som snabbt måste anammas av svensk sjukvård. Vi moderater vill att landstinget i Kalmar län ska ligga i framkant när det gäller att bekämpa prostatacancer. Därför har vi lämnat in en motion om att genast påbörja arbetet med att utveckla ett nytt arbetssätt kring tester för prostatacancer så att fler män kan få sina diagnoser i tid.

Malin Sjölander, oppositionsråd.