onsdag 25 oktober 2017

Vår budget år 2018-2020

Idag har vi, tillsammans med övriga allianspartier, presenterat vårt budgetförslag för år 2018-2020. Vi satsar, utöver majoritetens satsningar, 45 miljoner kronor, se nedan för en specificerad lista över våra viktigaste satsningar.


 1. Hälsovalet, primärvårdens vårdvalsmodell: 15 Mkr.
  Bättre bemanning och lättare få fast läkarkontakt, mer vård på din hälsocentral istället för på sjukhuset, längre öppettider.
 2. Bättre anställningsvillkor: 14 Mkr.
  Trohetsbonus till trotjänare, använda hyrbemanningspengarna till att anställa mer personal och skapa bättre arbetsmiljö, indirekt kortare vårdköer och säkrare vård.
 3. Vårdval inom Första linjens psykiatri: 4 Mkr.
  Fler aktörer och bättre förutsättningar att minska psykiska ohälsan. Psykiatrin blir mer lättillgänglig.
 4. Förebyggande hälsoundersökningar och folkhälsoarbete: 3 Mkr respektive 1 Mkr.
  Erbjuda 40-, 50- och 60-åringar hälsosamtal. Stötta kommunerna mer i folkhälsoarbetet. Fler förebyggande insatser minskar behovet av dyrare sjukvård i ett senare skede.
 5. Filialersättning och äldrevårdsmottagningar 3 Mkr.
  Bättre förutsättningar för fler vårdmottagningar på mindre orter och mottagningar där våra äldre får lite extra ”service”.
 6. Bättre tillgänglighet på 1177 Vårdguiden: 3Mkr.
  Det ska lätt att komma i kontakt med 1177, man ska få svar snabbare, och de ska kunna hjälpa patienterna med tidsbokningar.
 7. Införande av bedömningsbil 2Mkr.
  Bemannas med sjuksköterska och avlastar ambulansen och akutmottagningarna genom att komma hem till människor, göra enklare vårdinsatser och lotsa dem rätt i vården. Kan minska besöken på akuten med upp till 25 procent.
 8. Bättre företagsklimat. Förutsättningen för att vi ska få mer resurser till satsningar som ovan – att fler jobbar och betalar skatt. Handlar om ett batteri av åtgärder, som infrastruktursatsningar, stärkt kompetensförsörjning och samverkan med starka näringar i länet.