tisdag 29 november 2016

Motion om prostatacancer

Idag lämnade vårt oppositionsråd Malin Sjölander in en motion om prostatacancer. Ni kan läsa den här nedan.Nytt arbetssätt kring PSA-tester


Varje år insjuknar ca 10 000 män i olika åldrar i prostatacancer. Lika många lever med sjukdomen under lång tid. I Kalmar län insjuknar ungefär 300 män varje år. Det är den cancerform som dödar flest, och som skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper. Man kan också se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning.

Prostatacancer upptäcks oftast vid symptom, till exempel i urinblåsan, men en hel del upptäcks vid hälsoundersökningar. År 2004 upptäcktes 29 procent vid hälsoundersökningar, år 2015 51 procent. Tyvärr ligger både Västerviks och Kalmar sjukhus under rikssnittet när det gäller upptäckt vid hälsoundersökningar. Att tidigt hitta cancer är en vinst för patienten som generellt får en bättre prognos, men även för landstinget som kan behandla cancern mer kostnadseffektivt. Inom vissa cancersjukdomar finns idag screeningprogram, t ex för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Idag väljer Socialstyrelsen att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer för att proverna inte är entydiga och att många prostatacancrar inte ska behandlas eftersom de är långsamväxande.

Men det finns andra vägar att gå. I Värmland har man, som första landsting i landet, påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till utvalda årskullar (födda 1945, 1955 och 1965 under år 2015) för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sen få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma till läkare. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i nära släkt. En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik. På detta sätt kan man nå en målgrupp med äldre män. Man kan i Värmland se att antalet PSA-prov ökat med 70 procent efter att projektet, som idag permanentats, startade.

 
 
Jag vill med anledning av detta yrka:
 
Att Kalmar län utreder möjligheten att införa ett arbetssätt kring prostatacancer som innebär att män i utvalda åldersgrupper informeras och ges möjlighet att utföra ett PSA-test.


 
 

måndag 14 november 2016

Så möter vi framtiden i Kalmar län

I fredags skrev Malin Sjölander i Barometern,


"Vi ser nu att landstingets ekonomi står inför en krisartad utveckling med underskott och skenande kostnader, hälso- och sjukvården prognosti­cerar ett underskott på 220 miljoner kronor. Social­demokraterna är handlingsförlamade inför ­krisen, de saknar helt ­enkelt en plan. Morgon­dagens sjukvård förutsätter en stabil ekonomi. Alliansen presenterar nu en gemensam politik och plan för framtidens sjukvård.

Människorna i länet blir glädjande nog allt äldre. Tyvärr innebär det också att fler kommer att leva med sviterna av sjuk­domar som till exempel cancer, stroke och hjärtproblem. Glädjande är att utvecklingen har gjort att fler överlever sin cancersjukdom men måste leva med den som en kronisk sjukdom. Därför behöver cancervården i Kalmar län utvecklas inför framtiden.

Vi vill starta två cancercentrum i landstinget, ett i söder och ett i norr för att samla kompetensen, ­utveckla nya arbetssätt och långsiktigt kunna ­erbjuda cancersjuka den bästa vården. Med ett ­tydligt patientperspektiv så kan cancervården i ­länet utvecklas. Med två nya cancercentrum kan landstinget arbeta foku­serat på förebyggande ­arbete, behandling och ­rehabilitering. Ur patientens perspektiv så är hela vårdkedjan viktig, från ­diagnos till eftervård.

Väntetiderna till vissa cancerbehandlingar är fortfarande allt för långa och därför är införandet av fler standardiserade vårdförlopp viktigt för att korta väntetider. Men, detta kräver att cancer­vården får bra förutsättningar gällande möjlig­heter till diagnostik, ­kompetensutveckling och lokaler för att undvika flaskhalsar och brister i kvaliteten som kan ­försena livsviktig vård.

Vi i Alliansen satsar också mer på förebyggande arbete som rökavvänjning, kostråd och mer friskvård. Att inte röka, äta sunt och röra lite mer på sig är enkla råd som ger en bättre folkhälsa. ­Screening för att tidigt hitta bröstcancer och ­livmoderhalscancer är också väldigt vikigt, därför föreslår vi avgiftsfrihet för dessa undersökningar.

Med vår plan för fram­tidens sjukvård kommer vi att kunna ha Sveriges bästa cancervård här i landstinget i Kalmar län."

Nyhetsbrev

Nu har äntligen vårt första nyhetsbrev kommit ut.