tisdag 20 november 2018

Bättre odds för prostatapatienterna.

I november varje år går Mustaschkampen av stapeln. Tanken är att sätta fokus på forskning, medicinsk utveckling och information kring prostatacancer, en av Sveriges vanligaste cancerformer. I Kalmar län drabbas några hundra män per år av prostatacancer, ungefär 10 000 drabbas i hela landet. Mellan 2000 och 3000 män dör årligen till följd av prostatacancer, många av dem på grund av att man upptäckt cancern för sent. Dödligheten är avsevärt högre jämfört med andra cancerformer och särskilt inom lågutbildade grupper. Dessutom är det stora skillnader geografiskt, vilket innebär att vården inte är jämlik. Något som vi inte kan eller ska acceptera.


Inte alla män som får prostatacancer får tydliga symptom, det kan ta lång tid innan man känner av t ex prostataförstoring. Idag kan män som får regelbundna hälsoundersökningar få möjlighet att ta ett PSA-test för att kunna följa värdena under tid och därmed ha en chans att upptäcka cancer. Men denna möjlighet har inte alla.


Vi Moderater har under året drivit frågan att påbörja ett arbete med information och erbjudande om tester till utvalda åldersgrupper för att öka kunskapen om både PSA-provet och cancerformen. Vi har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om detta och nu har arbetet startat inom vår sjukvårdsregion, tillsammans med region Östergötland och region Jönköpings län, för att under våren kunna börja erbjuda de första patienterna information och tester. Det innebär att vi långsiktigt kommer att ha jämlik vård för prostatacancerpatienterna.


De kompletterande testen till PSA är viktiga vid misstanke om cancer och kan minska risken för överdiagnostisering och onödiga operationer. Samtidigt utvecklas ständigt nya diagnostiska verktyg som snabbt måste anammas av svensk sjukvård. Vi Moderater vill att region Kalmar län ska ligga i framkant när det gäller att bekämpa prostatacancer. Nu tar vi första steget mot detta!


Malin Sjölander (M), oppositionsråd
 
 
Prostataförbundet i Tjust bjöd in Malin Sjölander till talare på fars dag. Där lyfte hon just att bättre tester och vård räddar fler liv.

fredag 19 oktober 2018

Länsunionens budget – ”mycket snack men lite verkstad”


Den nya landstingsmajoriteten ”Länsunionen”, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, har idag presenterat sitt budgetförslag för 2019-. En nådig lunta med mycket text, men få konkreta besked gällande tidsperspektiv och genomförande. Moderaterna och Kristdemokraterna återkommer inom kort med sitt gemensamma budgetförslag.
 
 

-     Resultatet av Centerns och Liberalernas förhandlingar med socialdemokraterna verkar uteslutande ha resulterat i utredningar, redovisningar av förslag och strategier istället för konkreta och tidssatta uppdrag. Faran är att Kalmar läns befolkning får vänta i ytterligare fyra år på kortare vårdköer, mindre kostnader för bemanningsbolag, effektiviseringar till följd av digitalisering och en ekonomi som ger sjukvården rätt förutsättningar, säger Malin Sjölander (M) vice ordförande i regionstyrelsen.

-     Det är ändå positivt att majoritetens budget understryker att man vill delta i landsbygdsutvecklingen och jobba för bättre företagsklimat; de nya majoritetspartierna har haft viss framgång när man förhandlat om formuleringarna. Men det är tyvärr fattigt med konkreta förslag på hur det faktiskt ska gå till och vilka mål som gäller, kommenterar Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i nämnden för regional utveckling.

-     Flera borgerliga idéer har fått genomsyra majoritetsbudgeten, men tidsramar samt skarpa åtgärder för hur exempelvis övertidsberget och de skenande kostnaderna för hyrpersonal faktiskt ska tas itu med saknas, fortsätter Carl Dahlin (M), vice ordförande i personaldelegationen.

-     Det är glädjande att se att majoriteten vill satsa på effektivare BUP-utredningar, men tillgängligheten i första kontakten för barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver också förstärkas. Det måste bli enklare att komma i kontakt med vården när man mår psykiskt dåligt, avslutar Jonas Lövgren (M), vice ordförande i beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

fredag 7 september 2018

Vård i rätt tid viktigt för psykisk ohälsa

För människor som mår psykiskt dåligt måste vården vara lättillgänglig, heltäckande och ha hög kvalitet. På vårdcentralen ska det gå att snabbt få hjälp med lättare psykisk ohälsa, men det måste också gå snabbt att identifiera svårare former av psykisk sjukdom och skicka dem vidare till rätt vårdinstans inom psykiatrin. Väl där ska man kunna lita på att få professionell vård i rätt tid utan onödiga väntetider. För vårdcentralerna kräver det tillgång till personal med rätt kompetens i högre grad än idag. Till exempel skulle samtalsterapeuter kunna ta hand om lättare psykisk ohälsa för att avlasta behovet av psykologer som då i högre grad kan avsätta tid åt allvarligare psykisk problematik och sjukdom.

Länet behöver fler närvårdsplatser

Vi moderater vill öppna närvårdsplatser på de orter i länet som har långt till sjukhus. Detta är vårdplatser för patienter som inte är helt utskrivningsklara, men som inte heller är i så stort vårdbehov att de måste ligga kvar på sjukhus. För äldre patienter och multisjuka patienter (patienter med många sjukdomar samtidigt) kommer dessa närvårdsplatser innebära större trygghet samtidigt som de avlastar sjukhusvården.

Närmre vård ger tryggare vård

Vårdcentralen är den första och naturliga kontakten när patienter söker vård. Vårdcentralen har en viktig roll i framförallt mindre samhällen där det kan vara långt till närmaste sjukhus. Kalmar län är avlångt med stora ytor att täcka och flera medborgare som bor långt från sjukhus och vårdcentral. Problemet är att resurserna inte räcker till när det ska prioriteras mellan vården på sjukhusen och vårdcentralerna. Flera vårdcentraler i Kalmar län har idag ingen fast läkare utan drivs runt på hyrläkare. Dessutom har den rödgröna majoriteten avvecklat modellen med distriktssjuksköterskemottagningar på mindre orter. Det har skapat större otrygghet, försämrad patientsäkerhet och lägre kvalitet.

Mycket av den vård som idag ges på sjukhus skulle kunna ges på vårdcentralen eller i hemmet. Flera andra landsting, till exempel Region Skåne har infört mobila vårdteam som ger vård i patientens hem. Detta har gett ett gott resultat och fått bra respons från patienter och anhöriga. Modellen med mobila vårdteam ger patienterna som skrivs ut från sjukhuset bättre omhändertagande och eftervård och samtidigt kan onödiga återinläggningar på sjukhusen minska.

Kalmar län är ett landsbygdslän med tolv kommuner fördelat på tre sjukhus. För att öka tryggheten ytterligare för patienterna vill Moderaterna i Landstinget Kalmar län införa närvårdsplatser. Det är vårdplatser för patienter som inte är utskrivningsklara, men som inte heller är i så stort vårdbehov att de behöver ligga kvar på sjukhus. För äldre patienter och för de som är multisjuka, det vill säga har flera olika sjukdomar samtidigt, kommer dessa närvårdsplatser innebära större trygghet samtidigt som införandet minskar belastningen på länets sjukhus.

Moderaterna i Landstinget i Kalmar län vill:
- Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler.
- Att antalet vårdcentraler ska bli fler samt införa distriktssköterskemottagningar på orter där patienterna har alltför långa avstånd till vården.
- Införa mobila team och närvårdsplatser för patienter som inte behöver vård på sjukhus.

måndag 3 september 2018

Psykisk ohälsa måste tas på allvar

Vi moderater vill att barn- och ungdomshälsan ska rikta sig till ungdomar upp till 24 år. Samverkan med skola och elevhälsa måste förstärkas för att kunna hjälpa barn och ungdomar tidigare med deras psykiska ohälsa. Bristen på psykologer och andra personalkategorier är stor i vårt län samtidigt som vårdköerna inom Barn- och Ungdomspsykiatrin ökat drastiskt de senaste åren. Dessa problem måste tas på allvar. Den psykiatriska vården måste få in fler utförare för att skapa fler arbetsmöjligheter för personalen och öka tillgängligheten som kan minska de långa vårdköerna. Skulle man införa ett vårdval även inom BUP och öppenvården skulle en del av dagens problem kunna lösas enklare. Både samhället och patienterna skulle i så fall bli de stora vinnarna på detta. Varför ska barn och ungdomar inte ha egna vårdplatser vid Västerviks sjukhus? Varför ska barn och ungdomar med psykiatrisk problematik vårdas tillsammans med vuxna? Självklart ska de inte behöva vårdas på vuxenavdelningar eller onödigt långt från hemmet. Vi moderater vill därför införa psykiatriska vårdplatser för barn och ungdomar i Västervik. I Kalmar län får allt fler äldre människor problem med psykisk ohälsa. Vi moderater vill därför bygga upp en äldrepsykiatrisk enhet som är bemannad med rätt kompetens och som är anpassad till äldre patienters behov. Det tror vi skulle få de äldre att må mycket bättre.

söndag 2 september 2018

Bättre akutsjukvård i Kalmar län


Sjukvården ska vara nära och tillgänglig när vi behöver den samt vara säker och sätta patienten i centrum. Den ska vara effektiv och fokusera på rätt saker så att vi får så mycket vård som möjligt för de skattekronor som vi alla bidrar med.

I Kalmar län har vårdköerna tredubblats under den gångna mandatperioden. Ökade vårdköer är ett tydligt tecken på att den rödgröna majoriteten styrt landstinget i fel riktning.  Med en attraktiv personalpolitik, som får vår personal att trivas, att stanna kvar eller att söka sig hit kan fler vårdplatser hållas öppna, väntetiderna kortas och patientsäkerheten ökas.

Under den här mandatperioden har den rödgröna majoriteten valt att stänga flera vårdplatser på länets tre sjukhus, vilket har resulterat i överbeläggningar, stressad personal, väntetider på akuten och längre vårdköer till behandling och operation. I en redan pressad situation ökar risken att sjukvården inte kan erbjuda den specialistkompetens som kan behövas eller en vårdplats, med följden att patientsäkerheten äventyras. Ingen ska bli nekad sjukhusvård på grund av brist på vårdplatser.

Kalmar län är ett landsbygdslän där många medborgare har långt till ett sjukhus. Moderaterna vill därför förbättra ambulanssjukvården genom så kallade bedömningsbilar, ett komplement till de mer komplicerade ambulanserna, och med uppdrag att göra en första bedömning på plats och enklare vård, men med god patientsäkerhet. Goda exempel på detta finns i Värmland där man har konstaterat en effektivare ambulanssjukvård och minskat tryck på akuten. Vi vill även, tillsammans med regionerna Östergötland och Jönköping, införskaffa en läkarbemannad ambulanshelikopter som kommer att ge snabbare vård för patienter med livshotande tillstånd.

Vi kan just nu konstatera en positiv utveckling av digitala vårdtjänster. Kravet från patienterna ökar när det gäller tillgänglighet och mobilitet. Då gäller det att landstinget i Kalmar län hänger med. Moderaterna vill därför öka tillgängligheten till sjukvården med hjälp av digitala tjänster och hjälpmedel, till exempel genom att införa en chattfunktion på sjukvårdsupplysningen 1177 dygnet runt. Vi vill dessutom korta väntetiderna till 1177, alla ska komma fram inom 5 minuter.

Moderaterna i Landstinget i Kalmar län vill:
- Korta vårdköerna genom en ny tredubblad kömiljard.
- Öppna nya vårdplatser anpassade efter patienternas behov.
- Alla ska komma fram till 1177 inom 5 min via telefon och webb.
- Investera i en ambulanshelikopter samt bedömningsbilar för snabbare vård.
- Att du ska få vård snabbare på akuten.


Malin Sjölander
Oppositionsråd (M)
Landstinget i Kalmar län