torsdag 21 juni 2018

Cellprovskontroller över 65 år

På fullmäktige häromveckan fick vår ledamot Tuulikki Åkesson avslag på sin motion om att vårt landsting borde införa cellprovskontroller för kvinnor över 65 år. Tidigare i veckan lämnade hon in en debattartikel kring ämnet. Se nedan.Rapporter visar att livmoderhalscancer har ökat kraftigt i flera län, så även i Kalmar län, de senaste åren. Livmoderhalscancer är en cancerform som kan drabba kvinnor oavsett ålder, men tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel får livmoderhalscancer. Det är enkelt att förstå vilken nytta cellprovtagningen gör jämfört om den inte hade erbjudits alls. Genom förebyggande insatser kan sjukdomen upptäckas i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.

I Kalmar län erbjuds cellprovtagning till alla kvinnor mellan 23 och 65 år. För kvinnor mellan 51 och 65 år erbjuds cellprovtagning vart femte år, därefter kallas man inte till kontroll. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och Kalmar län tillhör ett av de län med äldst befolkning. En befolkning som både blir äldre och friskare är en utmaning för hela vår välfärd.

I syfte att förebygga sjukdomen samt undvika ökad belastning inom sjukvården bör även kvinnor över 65 år få möjligheten att göra cellprovtagning. Detta är en förhållandevis enkel och kostnadseffektiv provtagning som kan innebära besparande av resurser men framför allt lidande eller i värsta fall ett liv.

Därför valde jag att lämna in en motion om att landstinget i Kalmar län ska införa möjligheten för kvinnor 65 till 70 år att erbjudas gynekologisk cellprovskontroll. Dessvärre biföll inte den rödgröna majoriteten motionen vid landstingsfullmäktige häromveckan. De menar på att sannolikheten är liten att hitta en livmoderhalscancer senare om man fram till dess har haft normala prover.

I rapporten kan man läsa att ökningen av livmoderhalscancer inte var så kraftig i Region Skåne, där kallar de kvinnor till kontroll upp till 70 år. Vilket kan tyda på att det ger en positiv effekt av att kalla kvinnor över 65 år.  Någonting som jag anser att landstinget i Kalmar län bör införa för våra kvinnor, då även kontroller i högre åldrar räddar liv.Tuulikki Åkesson (M)
Ledamot Folkhälsoutskottet
Landstinget i Kalmar län

måndag 18 juni 2018

Delårsrapporten


På landstingsstyrelsen häromveckan redovisades delårsrapporten.

Listan över förbättringsområden kan göras lång. Köerna till 1177, BUP och till vården generellt sätt blir bara längre och längre. Men även kostnaderna för vår hyrbemanning ökar. Förra året var kostnaden 160 miljoner kronor, prognosen visar att den siffran är uppe i 200 miljoner kronor om ingenting förändras. Totalt sätt så ligger samtliga förvaltningar på ett underskott närmare 300 miljoner kronor i år.

Vårt landsting framhävs ofta som Socialdemokraternas skyltfönster, att vården här är fantastisk på många sätt. Det är den också, men det är samtidigt mycket som oroar. Utvecklingen är på väg i fel riktning och vår rödgröna majoritet tar inte ansvar, varken vad gäller patientsäkerheten eller rekrytera/behålla personal.

Vårt landsting behöver ett skifte, det är nu dags för oss i Alliansen att ta över de rödgröna.

torsdag 24 maj 2018

Gör om, gör rätt.

Med anledning av "Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden" skickade vi in en debattartikel till våra tidningar i länet, se nedan.

Statens utredning om högspecialiserad vård framstår alltmer som en stor skandal för sjukvården i Sverige och i Kalmar län. Efter att ha sett SVT:s granskning ”Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden” blir vi oroade och fundersamma på hur den statliga utredningen egentligen utförts. Underlaget som har legat till beslut för riksdagen framstår som undermåligt och allt annat än ett trovärdigt beslutsunderlag. 

Under processen har läkare från bland annat Västerviks sjukhus, med rätta, varit mycket kritiska till hela utredningen och dess slutsats att centralisering av delar av kirurgin ska öka kvaliteten inom vården. Tesen från utredningen har varit att träning ger färdighet och att detta ska rädda 500 liv. Något som är enkelt att argumentera för men har nu visat sig vara felaktiga påståenden. Man har helt valt att titta på antal ingrepp utan att jämföra den verkliga kvaliteten. Flera forskare hävdar att utredningen visar tveksamma siffror och att det inte alltid är antal operationer som avgör kvaliteten.

Det har varit få analyser kring hur våra mindre sjukhus, som Västervik, ska kunna upprätthålla rätt kompetens för att kunna bedriva akutsjukvård. Akutsjukvården är viktig för dessa sjukhus då den skapar förutsättningar för att kunna bedriva andra verksamheter som till exempel förlossningsvården.

Centraliseringsivern medför också en stor risk för längre vårdköer. Då bör det även tilläggas att sedan regeringen (S+MP+V) tillträdde har vårdköerna fördubblats.

Västerviks sjukhus är mycket viktigt för oss medborgare i norra länsdelen. Ett fungerande sjukhus med hög kvalitet sänder signalen om trygghet och framtidstro. Våra medborgare och patienter ska känna trygghet. När du eller dina anhöriga blir akut sjuk eller hamnar i trauma måste den nära akutsjukvården fungera. Vi måste också se till att upprätthålla ett attraktivt sjukhus för att behålla och kunna rekrytera kompetens. Annars riskerar vi sämre och dyrare vård.

Vi moderater kommer att göra allt vi kan för att Västerviks sjukhus ska behålla sin höga status och sin roll som akutsjukhus i norra Kalmar län.

fredag 30 mars 2018

Motion om att införa hemtest för HPV-virus.


Antalet fall av livmoderhalscancer ökar. Den negativa trenden måste vändas nu - helst igår!

Alla kvinnor, iaf i Kalmar län, som är 23-50 år blir kallade till en cellprovskontroll vart tredje år. Kallelsen är endast ett erbjudande och tyvärr väljer inte alla kvinnor att genomgå en cellprovskontroll. Vissa kan känna att undersökningen är obehaglig, andra upplever kanske att de inte har tid.

Här måste vi tänka nytt, tänka modernt. Möta kvinnornas önskemål så att fler testas för HPV-viruset som kan orsaka flera cancerdiagnoser, bland annat livmoderhalscancer. Tidigt upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos.

Därför lämnade Malin Sjölander och Elin Landerdahl igår in en motion om att införa hemtest av HPV-viruset i Kalmar län, allt för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort en gynekologisk cellprovtagning.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletterad med fler undersökningar.

Region Skåne arbetar redan på det här sättet och vi tycker nu det är dags att även Landstinget i Kalmar län tar efter.
Nedan kan du läsa motionen i sin helhet,

”Tidig upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos, därför är det angeläget att underlätta gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor, men särskilt för de som av olika skäl inte gjort testet på någon av landstingets mottagningar.

I Kalmar län erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 50 år gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kvinnorna blir automatiskt kallade till avgiftsfria kontroller som är ett effektivt sätt att hitta förstadier till cancer. Tyvärr deltar inta alla kvinnor i denna cancerscreening. Orsakerna är olika, till exempel att undersökningen kan kännas obehaglig eller att man inte har upplever sig ha tid.

Livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus som kan orsaka olika cancerformer. Idag erbjuds flickor i åldern 10 till 12 år att vaccineras mot dessa HPV-virus. Detta gör att 70 till 75 procent av de som vaccinerats slipper få infektionen. Men, vaccinet tar inte samtliga HPV-virus, vilket innebär att man måste gå på cellprovskontroller även om man tidigare blivit vaccinerad.

Region Skåne har utvecklat ett enkelt och tillförlitligt självtest för att spåra de virus som orsakar livmoderhalscancer. Eftersom självtestet görs hemma så når man fler av de som inte deltar i den vanliga cellprovsscreeningen. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletteras med fler undersökningar.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till dessa kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer.

Utifrån detta vill jag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att                 Hemtest av HPV införs i Kalmar län, för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort gynekologisk cellprovtagning.”

torsdag 22 mars 2018

Ta prostatacancer på allvar


Varje år insjuknar omkring 10 000 svenska män i prostatacancer, i Kalmar län ungefär 300. Tidig upptäckt är en avgörande faktor för män som drabbas. Varje år avlider cirka 2 400 män av prostatacancer, 1 800 av dem på grund av att sjukdomen upptäckts för sent. Det är i dag den cancerform som dödar flest, och där det skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper.

Vården är helt enkelt inte jämlik. Man kan tyvärr se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning. Då måste villkoren för provtagningar bli mer rättvisa. Prostatacancer upptäcks ibland vid symptom, till exempel i urinblåsan, men även vid vanliga hälsoundersökningar.

För vissa cancersjukdomar finns i dag screeningprogram, bland annat för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Men Socialstyrelsen har nu åter rekommenderat att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer på grund av risken för så kallad överdiagnostik.

Det finns emellertid andra vägar att gå. Värmland har som första landsting i landet påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till några årskullar män varje år för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sedan få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma göra kompletterande tester. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i sin släkt. En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik.

Det är inte inkomst eller utbildning som ska avgöra huruvida man upptäcker cancer i tid. Målet för oss moderater är att fler fall kan upptäckas tidigare och fler kan få hjälp i tid. De kompletterande testen till PSA är viktiga vid misstanke om cancer och kan minska risken för överdiagnostisering och onödiga operationer.

Samtidigt utvecklas ständigt nya diagnostiska verktyg som snabbt måste anammas av svensk sjukvård. Vi moderater vill att landstinget i Kalmar län ska ligga i framkant när det gäller att bekämpa prostatacancer. Därför har vi lämnat in en motion om att genast påbörja arbetet med att utveckla ett nytt arbetssätt kring tester för prostatacancer så att fler män kan få sina diagnoser i tid.

Malin Sjölander, oppositionsråd.

onsdag 28 februari 2018

Vårdköerna ökar dramatiskt

Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014 har vårdköerna ökat dramatiskt. Vårdköerna växer även i Kalmar län. Det visar en rapport som moderaterna själva gjort. Det tar nu längre tid att få träffa en läkare på hälsocentral, väntetiderna för operation växer och det tar längre tid att få sitt första besök på sjukhusen.

- I december 2014 hade 101 patienter väntat på operation mer än 90 dagar. I december 2017 var den siffran 459 här i Kalmar län. Kurvorna går definitivt å fel håll, trots att personalen sliter hårt. Socialdemokraterna har problem, inte bara med väntetiderna utan även med personalpolitiken, anser oppositionsrådet Malin Sjölander (M).

Hon syftar då på den sammanslagning av kliniker som skett av medicinkliniken i Kalmar som lett till att många personal valt att lämna samtidigt som det är mycket svårt att rekrytera nytt. Man har också valt att stänga vårdplatser på Västerviks och Oskarshamns sjukhus. Men arbetsbelastningen och patienternas behov består.

- Det är främst patienterna som bli lidande av socialdemokratisk sjukvårdspolitik där patientsäkerheten, tillgängligheten och bemanningen hela iden prioriteras bort, menar Malin Sjölander och fortsätter;

- Hur tror socialdemokraterna att det känns att vara sjuksköterska, undersköterska och läkare under dessa förutsättningar med dålig ekonomi, dålig personalpolitik, försämrade möjligheter att upprätthålla tillgänglighet och patientsäkerhet och hela tiden se kollegor så stressade att de söker andra arbeten? Att bara utbilda fler läkare och sjuksköterskor kommer inte lösa grundproblemet: Socialdemokratisk sjukvårdspolitik är den sämsta tänkbara, vilket den rapport som nu kommit även visar.

- Landstinget behöver en ny och reformerad kömiljard, som kan kapa väntetiderna, som dels premierar de som klarar av väntetiderna men som också kan hjälpa de landsting som har svårt at lyckas själva, först då har vi en jämlik sjukvård i hela landet, avslutar Malin Sjölander.

måndag 26 februari 2018

Motion om prostatacancer

Vårt oppositionsråd, Malin Sjölander, lämnade förra veckan in en motion om att utveckla arbetssättet för prostatacancer.
Vi, moderater, ger inte upp kampen mot prostatacancer!


Läs motionen i sin helhet,

Varje år insjuknar ca 10 000 män i olika åldrar i prostatacancer. Lika många lever med sjukdomen under lång tid. I Kalmar län insjuknar ungefär 300 män varje år. Det är den cancerform som dödar flest, och som skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper, till exempel ser man att de med hög utbildning har en större benägenhet att testa sig i tid. Man kan tyvärr se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning.

Prostatacancer upptäcks ibland vid symptom, till exempel i urinblåsan, men oftast vid vanliga hälsoundersökningar. Att tidigt hitta cancer är en vinst för patienten som generellt får en bättre prognos, men även för landstinget som kan behandla cancern mer kostnadseffektivt. Inom vissa cancersjukdomar finns idag screeningprogram, t ex för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen har nu åter rekommenderat att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer för att proverna inte är entydiga och att många prostatacancrar inte ska behandlas eftersom de är långsamväxande. En fara för överdiagnostik finns som kan ge oönskade biverkningar i onödan.

 
Men det finns andra vägar att gå. I Värmland har man, som första landsting i landet, påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till utvalda årskullar (t ex födda 1945, 1955 och 1965 under år 2015) för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sen få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma till läkare för kompletterande tester. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i nära släkt.
En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik. Det är inte inkomst eller utbildning som ska avgöra huruvida man upptäcker cancer I tid.

Målet är att fler fall kan upptäckas tidigare och fler kan få adekvat hjälp i tid.

De kompletterande testen till PSA är viktiga vid misstanke om cancer och kan i högre grad undvika överdiagnostisering och onödiga operationer, vilket är viktigt. Samtidigt utvecklas ständigt nya diagnostiska verktyg för prostatacancer som snabbt måste anammas av svensk sjukvård. Vi vill att landstinget I Kalmar län ska ligga I framkant när det gäller att bekämpa prostatacancer!


Jag vill med anledning av detta yrka:
 
 
Att Landstinget i Kalmar län skyndsamt utvecklar ett strategiskt arbetssätt kring prostatacancer som innebär att fler män väljer att testa sig